Privacybeleid
  • Gegarandeerd de beste prijs
  • Gratis verzending vanaf €60,- binnen NL
  • Dagvers verpakt & snel geleverd

Privacybeleid

Notenleverancier hecht waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), alsmede in overeenstemming met andere toepasselijke wet- en regelgeving. Wij zijn in beginsel aan te wijzen als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. Op deze website kunt u dit privacy statement te allen tijde raadplegen.
Eventuele schriftelijke verzoeken die betrekking hebben op bepalingen uit dit privacy statement kunt u richten aan: Notenleverancier, Waldorpstraat 375, 2521 CJ te Den Haag.

Begripsbepalingen

a. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;
b. Verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens;
c. Bestand: elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel van gegevens gecentraliseerd is of verspreid is op een functioneel of geografisch bepaalde wijze, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende personen;
d. Verwerkingsverantwoordelijke: de verantwoordelijke die het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt, is in de zin van dit statement Notenleverancier ;
e. Betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft.
f. Derde: ieder, niet zijnde de betrokkene, de verwerkingsverantwoordelijke of enig ander persoon die onder rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken;
g. Toestemming: elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting waarmee de betrokkene aanvaardt dat hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt;
h.  Beheerder: degene die namens de verantwoordelijke de persoonsgegevens in beheer neemt en toeziet op de toegang, bewaking en beveiliging van de verzamelde persoonsgegevens, is in de zin van dit statement de S. Kabak;
i. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP): College bescherming persoonsgegevens als bedoeld in artikel 51 van de AVG;
j. AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming, (Verordening EU 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad, 27 april 2016).
k. Google Analytics: Google Analytics is een webanalyse service. Met Google Analytics wordt gemeten hoe een websitebezoeker de website gebruikt. Eveneens wordt door middel van Google Analytics inzichtelijk gemaakt hoe een websitebezoeker onze website gevonden heeft.

Artikel 1 Reikwijdte en doelstelling van het statement

Dit privacy statement heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door Notenleverancier. Geen andere gegevens worden verwerkt dan noodzakelijk is voor de uitvoering van de in dit statement gestelde doeleinden.

Dit privacy statement heeft als doel:

- om u op een eenvoudige en heldere manier uit te leggen welke persoonsgegevens we over u verzamelen en hoe we deze verwerken;
- om te waarborgen dat gegevens niet voor een ander doel worden verwerkt dan het doel waarvoor zij zijn verzameld.

Artikel 2 Verwerking van de persoonsgegevens

2.1    Persoonsgegevens worden door  ons verwerkt voor de volgende doeleinden:

- om met u in contact te treden nadat u het contactformulier hebt ingevuld;
- om u informatie te geven;
- om u offertes te verstrekken;
- om onze producten aan te bieden en de opdracht(en) uit te voeren die u aan ons hebt verstrekt;
- om facturen in rekening te brengen;
- om het door u bestelde product aan u te leveren en om u op de hoogte te houden van de verloop daarvan;
- om een beoordeling te doen naar aanleiding van een sollicitatie op een vacature;
- om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
- om u te informeren over andere relevante producten en/of aanbiedingen die in relatie staan met eerder door u gekochte producten, indien u daar prijs op stelt;
- om onze producten en diensten continu te verbeteren, te onderhouden en te optimaliseren;
- ter uitvoering van een marktonderzoek al dan niet op basis van verkregen informatie via ‘Google Analytics’.

2.2    Van de volgende categorieën personen kunnen persoonsgegevens worden verwerkt:
- klanten;
- contactpersonen van klanten;
- overige betrokkenen.

Artikel 3 Soorten persoonsgegevens

3.1    De volgende persoonsgegevens kunnen door verwerkingsverantwoordelijke worden verwerkt:
a. naam, voornamen, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, emailadres en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, alsmede het banknummer en IP-adres van de betrokkene;
b. gegevens met het oog op het doen van betalingen en het innen van vorderingen;
c. andere gegevens, dan bedoeld onder a tot en met b, waarvan de verwerking wordt vereist of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een andere wet.
3.2    De verwerking van de hierboven genoemde persoonsgegevens berust niet op een wettelijke of contractuele verplichting. Het verstrekken van de gegevens als genoemd onder 2.1 sub a t/m h/k is wel een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten met ons. U bent als betrokkene niet verplicht om de persoonsgegevens te verstrekken. De mogelijke gevolgen als de gegevens niet worden verstrekt zijn dat wij geen producten aan u kunnen leveren.

Artikel 4 Beheer en toegang tot de persoonsgegevens

4.1    Persoonsgegevens worden door de verwerkingsverantwoordelijke verzameld.
4.2    Behoudens daartoe strekkende wettelijke voorschriften in wet- en regelgeving, hebben slechts toegang tot de persoonsgegevens degenen die belast zijn met het beheer van het klantbestand of degenen die in verband staan met de verwerking van persoonsgegevens of die daarbij noodzakelijk zijn betrokken.
4.3    De volgende derden hebben toegang tot de persoonsgegevens:

- My parcel;
- Post NL;
- Mollie;
- Afterpay;
- DHWM.

Artikel 5 Beveiliging en geheimhouding

5.1    Wij treffen passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht om onnodige verzameling en onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.
5.2     Een ieder die handelt onder het gezag van ons ter naleving en uitvoering van de verwerking van persoonsgegevens waar dit privacy statement betrekking op heeft, is tot geheimhoudingsplicht verplicht. Geheimhouding is niet van toepassing voor zover enig wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht of uit hun taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.

Artikel 6 Bewaartermijn

6.1    Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld en verwerkt. De volgende bewaartermijn wordt door ons gehanteerd:

- In het kader van het opnemen van contact worden de verstrekte persoonsgegevens via het contactformulier 6 maanden verwijderd nadat het contact heeft plaatsgevonden, tenzij behoud ervan noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van een opdracht;
- In het kader van sollicitatiesop een vacature worden de verstrekte persoonsgegevens niet langer dan 24 maanden bewaard;
-  In het kader van de vervulling van de opdracht worden persoonsgegevens niet langer dan vijf jaar bewaard.   

Artikel 7 Rechten van betrokkenen

7.1     U heeft als betrokkene het recht om de persoonsgegevens, die u aan verwerkingsverantwoordelijke heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen en deze aan een andere organisatie over te (laten) dragen.
7.2    Indien de grondslag van de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, als bedoeld in artikel 6 lid 1 sub a of artikel 9 lid 2 sub a AVG, dan heeft u als betrokkene te allen tijde het recht die toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.
7.3    U heeft als betrokkene het recht om de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken om u inzage te geven in uw door verwerkingsverantwoordelijke verwerkte persoonsgegevens. De verwerkingsverantwoordelijke deelt u schriftelijk binnen vier weken mee of de u betreffende persoonsgegevens worden verwerkt.
7.4     Indien u onjuistheden in uw bestand constateert, dan kan er een verzoek worden gedaan tot verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming. Dit verzoek bevat de aan te brengen wijzigingen. De verwerkingsverantwoordelijke bericht de verzoeker binnen vier weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk of dan wel in hoeverre hij daaraan voldoet. Een weigering is met redenen omkleed.
7.5     Indien de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op de grondslag dat die verwerking noodzakelijk is voor het gerechtvaardigde belang van de verwerkingsverantwoordelijke dan staat de betrokkene de mogelijkheid tot zijn beschikking om te allen tijde verzet aan te tekenen.
7.6     De verwerkingsverantwoordelijke beoordeelt binnen vier weken na ontvangst van het verzet of het verzet gerechtvaardigd is. Indien dit het geval is dan beëindigt de verwerkingsverantwoordelijke onmiddellijk de verwerking.

Artikel 8 Klachten

8.1    Indien de betrokkene van mening is dat de bepalingen uit dit privacy statement niet op aanvaardbare wijze zijn nageleefd, dan kan de betrokkene zich wenden tot de Autoriteit of de bevoegde rechtbank.

Artikel 9 Inwerkingtreding

9.1    Dit privacy statement treedt eerst in werking op 25 mei 2018.

Naar boven
Select your language